Czeskie i Polskie Skalne Miasta


Idź do treści

Menu główne:


FAUNA I FLORA Skalnych Miast

FLORA
Flora obu Skalnych Miast jest zróżnicowana. W Skałach Teplickich jest większe bogactwo gatunków, natomiast w Adrszpaskim Skalnym Mieście flora jest stosunkowo uboga. Jednak zwiedzając te okolice możemy napotkać ciekawe i rzadkie pojedyńcze okazy, a nawet całe skupiska roślin.
Region Skalnych Miast jest dość specyficzny. Powstały tam długie jary, korytarze, wąwozy. Takie ukształtowanie terenu powoduje kumulowanie się opadów w strumienie oraz nawiewanie śniegu do jarów. Tak więc górne partie są suche, a dolne wilgotne.
Obszar Skalnych Miast ma wyraźnie odrębny klimat, który podobny jest do wysokogórskiego. Cechą charakterystyczną tego klimatu jest występowanie roślin związanych z obszarami północnymi i wysokogórskimi. Do najczęściej spotykanych roślin możemy zaliczyć:

Fiołek dwukwiatowy (Viola biflora)-roślina o jaskrawo żółto ubarwionych kwiatach, z trzema purpurowymi kreskami. Kwitnie od maja do sierpnia. Spotkać go możemy na stanowiskach górskich, niezalesionych źródliskach, a także w rozpadlinach w wilgotnych skałach. W Czechach za najwyższe jego stanowiska uznaje się te odnalezione na zboczach Śnieżki około 1 450 m n.p.m.

Podbielica alpejska (Homogyne alpina)
Modrzyk górski (Cicerbita alpina)
Paprocie, mchy, widlaki, porosty.
Paproć Górska- Spotkać ją możemy w zacienionych górskich lasach, w zaroślach kosodrzewiny, na zboczach skał i nad brzegami potoków. Czasami tworzy zwarte zarośla tzw. niwy paproci, co możemy zaobserwować idąc przez Teplickie Skalne Miasto.
Zdrojek- czyli mech wodny, jego ciemno zielone plechy osiągają długość kilkudziesięciu centymetrów. Jest rośliną, która nie posiada korzeni, dlatego z reguły obrasta rizoidami bloki skalne na dnie potoków.


Fauna
Wdrujc po Skalnych Miastach i okolicy mo|emy napotka interesujce i rzadkie gatunki ze [wiata zwierzt. Niewtpliwie najliczniejsze s wszechobecne bezkrgowce. W ssiedztwie potoków, stawów i mokradeB mo|emy obserwowa wa|ki-Btki i |agnice-Do |agnicowatych nale| najwiksze gatunki wa|ek. Maj du|e oczy, przednie odnó|a chwytne, czuBki krótkie. S drapie|ne, chwytaj inne owady w locie. Liczne gatunki s |ywo ubarwione. Larwy |agnicowatych s tak|e drapie|ne, poluj nawet na niewielkie rybki.

Nie brakuje te| motyli, które mo|emy spotka na Bkach, miedzach i innych nasBonecznionych miejscach. Do najpikniejszych nale|y zaliczy:
górówka
perBowce
rusaBki
paz królowej (Papilio machaon)-motyl zaliczany do rodziny paziowatych, wystpujcy w Europie, Afryce PóBnocnej, Azji i Ameryce PóBnocnej. Ubarwienie skrzydeB |óBte z czarnym wzorem, druga para skrzydeB ma dodatkowo bBkitn przepask i czerwon plamk oraz na tylnej krawdzi charakterystyczne zakoDczenie w ksztaBcie szpica. Osiga rozpito[ skrzydeB do 70 mm. Gsienice pazia królowej, ubarwione jaskrawo, czarno-czerwono z biaBym wzorem w cz[ci grzbietowej, w drugim etapie rozwoju zmieniaj ubarwienie na zielonkawo-czarne w czerwonawe ctki, |eruj gBównie na ro[linach baldaszkowatych, m.in. na koprze, biedrzeDcu i dzikiej marchwi. Paz królowej w cigu roku wystpuje w dwóch, rzadziej w trzech pokoleniach: wiosennym, letnim i jesiennym.

Je[li chodzi o krgowce to w Zdonovskim Potoku mo|emy wypatrzy:
minoga strumieniowego (Lampetra planeri)-gromada krgouste- nie posiada szczk. CiaBo ma obBe pokryte skór bez Busek. Po bokach ciaBa, za oczami ma po ka|dej stronie po siedem skrzelowych szczelin. {yje wyBcznie w czystych rzekach i potokach. Dziki ostro|nemu trybowi |ycia umyka ludzkiej uwadze. Dorasta do dBugo[ci 16 centymetrów. Na wiosn samica skBada do 2000 jajeczek, z których wykluwaj si larwy, zwane minogami. Przez dwa do czterech lat mBode minogi |yj ukryte na bagnistym dnie. Po tym okresie zmieniaj si w dorosBe osobniki, które wdruj pod prd w górne partie cieków wodnych, gdzie odbywaj tarBo. W trakcie tarBa nie przyjmuj |adnego pokarmu, a po zBo|eniu i zapBodnieniu ikry gin.

Ponadto w potokach i rzece Metuji wystpuje

gBowacz biaBopBetwy (Cottus gobio)-ryba z rodziny gBowaczowatych, zasiedlajca wody [ródldowe Europy a| po Ural i Kaukaz, z wyjtkiem póBnocnych i poBudniowych póBwyspów. GBowacz biaBopBetwy osiga ok. 10-20 cm dBugo[ci, przebywa w górnych, czystych odcinkach rzek, nie posiada znaczenia gospodarczego.

Licznie wystpuje te| pstg strumieniowy (Salmo trutta morpha fario).
Przy czystych strumieniach, w lasach li[ciastych i mieszanych czasami mo|emy wypatrzy salamandr plamist ( mnie co prawda si nie udaBo, ale mo|e Wy bdziecie mieli wicej szcz[cia). Licznie wystpuje te|:

ropucha pospolita
|aba pBowa
traszka pospolita
traszka górska
jaszczurka pospolita
padalec kruchy (Anguis fragilis)
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
jaszczurka |yworodna (Lacerta vivipara)

|mija zygzakowata (Vipera berus)- gatunek w|a z rodziny |mijowatych, wystpujcy w Europie i na Syberii. Osiga 90 cm dBugo[ci, zwykle jednak znacznie mniej. GBowa trójktna, szyja wyraznie zaznaczona, ciaBo masywne. Wierzch ciaBa w ró|nych odcieniach koloru szarego lub brzowego, rzadziej brunatny lub czarny. WzdBu| grzbietu wyrazna, zygzakowata, ciemniejsza wstga. U osobników czarnych niewidoczna. Brzuch szary lub jasnobrzowy. Spód ogona |óBty. Zamieszkuje gBównie tereny le[ne, zwBaszcza polany, porby, skraje lasów. Spotykana czsto w pobli|u wody. Aktywna gBównie w dzieD. {ywi si drobny sBu|y kilka charakterystycznych adaptacji: krpe ciaBo niewielkich rozmiarów, krótkie skrzydBa i ogon, ko[ci maBo zpneumatyzowane, dziób prosty, cienki, spBaszczony, ze szczelinowatymi nozdrzami. Nogi zaopatrzone w mocne palce z dBugimi pazurami. Upierzenie gste, nieprzemakalne. Przebywajc nad wod wykonuj charakterystyczne przysiady caBym ciaBem. Pokarm zdobywaj podczas nurkowania w strumieniach pod prd wody. Od|ywiaj si drobnymi bezkrgowcami wodnymi, jak równie| kijankami i narybkiem. Gnie|d| si pod póBkami skalnymi nad wod. Znosz 4-6 jaj, które samice wysiaduj ok. 17 dni. Pisklta pozostaj w gniezdzie 19-25 dni.

zimorodek (Alcedo atthis)- Zamieszkuje urwiste brzegi, zaro[nite krzewami i drzewami, nad czystymi wodami [ródldowymi, gBównie rzeczkami i strumieniami. Osiga 17 cm dBugo[ci ciaBa i 26 cm rozpito[ci skrzydeB. Jeden z najbarwniejszych ptaków wystpujcych w Polsce. GBowa i grzbiet ciemnozielone z metalicznie niebieskim poByskiem. Zrodek grzbietu i sterówki ogona bBkitne, gardBo i policzki biaBe, skrzydBa zielone, opalizujce bBkitno, lotki szare, spód ciaBa cynamonowy, nogi czerwone, dziób czarny, dBugi i ostry. Zdobyczy - gBównie maBych rybek - wypatruje siedzc nisko nad wod na gaBzi. Na upatrzon ofiar rzuca si pod wod, nabijajc j na ostry dziób. Jest ptakiem terytorialnym i bardzo agresywnym, zim np. broni swojego odcinka strumienia o dBugo[ci 1-5 km nawet przed wBasnym partnerem. Wiosn przepdza ze swego terytorium zarówno rywali, jak i maBe ptaki [piewajce. Gniezdzi si w wykopanej w wysokim brzegu gBbokiej norze o dBugo[ci ok. 1 m, zakoDczonej komor lgow. Samica znosi 5-8 jaj, wysiadywanych przez oboje rodziców 19-21 dni. MBode opuszczaj gniazdo po ok. 25 dniach. Zimuje w poBudniowych rejonach wystpowania.

czapla siwa (Ardea cinerea)-Mo|emy j spotka w pobli|u stawów i na bagiennych Bkach. Gatunek z rodziny czapli, o dBugo[ci ciaBa ok. 90 cm. i rozpito[ci skrzydBa od 43 - 48 cm. Charakteryzuje si upierzeniem popielatoszarym, z biaB gBow z ciemnym pasem nad okiem i ciemnym czubkiem z tyBu gBowy. {eruje najchtniej w pBytkich partiach zbiorników wodnych i rzek, |ywic si rybami, a tak|e pBazami, gadami, drobnymi ssakami i wikszymi owadami. Najcz[ciej gniezdzi si kolonijnie na wysokich drzewach w pobli|u wód; wyprowadza jeden lg w roku, skBadajc 2 - 5 niebieskozielonych jaj, które wysiaduje 26 dni. MBode, które s rzekomymi ganiazdownikami uzyskuj samodzielno[ po 50 dniach.

bocian czarny (Ciconia nigra)-Gniazduje w SkaBach Teplickich-gatunek z rodziny bocianowatych, o dBugo[ci ciaBa ok. 100 cm. i dBugo[ci skrzydBa do 60 cm. Charakteryzuje si czarnym ubarwieniem, jedynie spód ciaBa jest biaBy, a dziób i nogi czerwone. Zamieszkuje rozlegBe, podmokBe lasy, obfitujce w zbiorniki wodne, bagienka i Bki. {eruje zazwyczaj w gBbszej wodzie ni| bocian biaBy, |ywi si owadami wodnymi, rybami, |abami i traszkami. Gniazduje na wysokich drzewach, czasami te| na skaBach i w rozpadlinach zboczy górskich, wyprowadza jeden leg w roku, skBadajc 3-5 biaBych jaj, które wysiaduj 36 dni. Pisklta s rzekomymi gniazdownikami, karmione s przez rodziców okoBo 65 dni.

myszoBów zwyczajny (Buteo buteo)-Zamieszkuje ró|ne tereny zadrzewione w ssiedztwie otwartej przestrzeni pól, Bk, stepów i bagien, zarówno na nizinach, jak i w górach. Poluje na krety, gryzonie le[ne i polne, gady, pBazy i wiksze owady oraz w okresie wiosennym na pisklta ptaków gnie|d|cych si na ziemi. Osiga 53 cm dBugo[ci ciaBa i 125 cm rozpito[ci skrzydeB. Samica jest wiksza od samca. Ubarwienie obu pBci jednakowe, zmienne, od jasnokawowego do ciemnobrzowego z wyraznym pr|kowaniem na stronie brzusznej. Gniazduje w koronach wysokich drzew, budujc koliste gniazdo o [rednicy ok. 80 cm, pozostają w gnieździe ok. 1 miesiąca.

jastrząb gołębiarz (Aegolius funereus)-Zamieszkuje rozległe kompleksy leśne oraz niewielkie zadrzewienia śródpolne z kępami starych drzew. U tego gatunku występuje wyraźny dymorfizm płciowy w wielkości: samiec jest znacznie mniejszy od samicy, która osiąga 62 cm długości, rozpiętość skrzydeł do 120 cm i wagę ciała do 1,5 kg. Posiada upierzenie szare z wyraźnym poprzecznym prążkowaniem. Tereny łowieckie jednej pary obejmują 3000-5000 ha. Mimo niezbyt wielkich rozmiarów ciała należy do najsilniejszych europejskich ptaków drapieżnych. Jego ofiarami są zwierzęta o wadze 170-500 g. Poluje zarówno w lasach, na polach, łąkach jak i w górach nawet powyżej 1500 m n.p.m. Jest wyjątkowo sprawnym i zręcznym myśliwym, atakuje swoje ofiary tak w powietrzu, jak na drzewach i na ziemi. Najczęściej jego łupem padają sojki, wrony, gołębie, drozdy, szpaki, kuropatwy, kaczki, kury domowe, wiewiórki, dzikie króliki i zające. Gnieździ się w konarach wysokich drzew na wysokości 15-20 m. Gniazdo buduje z reguły przy pniu z różnej długości splątanych gałązek. Jeżeli gniazdo jest wykorzystywane co roku, jego konstrukcja może osiągnąć średnicę i wysokość 1 m. Czasami zajmuje opuszczone gniazda innych ptaków drapieżnych. Samica składa 3-4 jaj, które wysiaduje sama przez ok. 35 dni. Pisklęta przebywają w gnieździe ok. 40 dni. Młode mają bardziej brunatne upierzenie z łezkowatymi plamkami na spodniej stronie ciała.

Bardzo rzadko występuje też:

puchacz wielki (Bubo bubo)
puszczyk (Strix aluco)
sowa włochatka (Aegolius funereus)
sowa pójdźka (Athene noctua)

Z bardziej popularnych gatunków ptaków spotkamy:
kruk wielki
kawka pospolita
gołąb grzywacz
kukułka pospolita
dzięcioł czarny, pstry, zielony

Ssaki reprezentują w okolicach Teplic i Adrszpachu, między innymi, gatunki należące do zwierzyny łownej takiej jak:
sarna
jeleń europejski
dzik
zając polny

a z drapieżników:
lis pospolity
kuna skalna
łasica
gronostaj
borsuk
Inną bardzo interesującą grupą ssaków są nietoperze. Na tym terenie występuje szereg gatunków. Najbardziej znany to nocek i nocek rudy, rzadziej natomiast mroczek pozłocisty i podkowiec mały.


Borsuk

borsuk

Czapla siwa

czapla siwa

Jeleń

jeleń

Zimorodek

zimorodek

Bocian czarny

Bocian czarny

Nietoperz

Nietoperz

START | O MNIE | INFORMACJE | KSIEGA GOSCI | RELACJE Z WYCIECZEK | TRASY TURYSTYCZNE | FAUNA I FLORA | HRUBOSKALSKO | PRACHOWSKIE | ADRSZPASKIE | TEPLICKIE | POLSKIE | GALERIA | TAPETY | HUMOR | HISTORIA STRONY | Mapa witryny


Projekt i wykonanie firma Aquarid | ridian@aquarid.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego